ขอบเขตการดำเนินงาน

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-13 16:21:15 อ่านแล้ว: 1056 ครั้ง

งานการเรียนการสอน

          งานการเรียนการสอน แพทย์ที่ไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ที่มา elective (ตัวอย่างเช่น: รับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด การรับนักเรียน elective ในวิชาเลือกเสรี ชั้นปีไหนบ้าง ปีการศึกษาละกี่คน การรับนักเรียน elective ตปท) 

ระดับก่อนปริญญา
1. นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 รายวิชา 388-573 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Ambulatory Medicine for Primary Care Physician) ปีละ 130-140 คน รูปแบบ สอนบรรยายและสอนปฏิบัติ ด้านตจวิทยา แบ่งนักศึกษาเป็น 16 กลุ่มๆ ละ 8-10 คน หมุนเวียนมาปฏิบัติงานคลินิกผู้ป่วยนอกผิวหนัง ระยะเวลา 3 สัปดาห์
2. นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และ 5 รายวิชา 388-421, 388-422, 388-423, 388-521, 388-522 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1-5 ตามมอบหมายของสาขาวิชาฯ
3. นักศึกษาแพทย์ ภาคเวชปฏิบัติ รายวิชา 388-621 เวชปฏิบัติอายุรกรรม ตามมอบหมายของสาขาวิชาฯ
4. การรับนักศึกษาแพทย์ elective ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ
5. นักศึกษาทันตแพทย์

ระดับหลังปริญญา
1. แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ปีละ 1 คน
2. แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีละ 17 คน หมุนเวียนผ่านหน่วยในชั้นปีที่ 2 ระยะเวลา 4 สัปดาห์
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
4. หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
5. แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

 

งานวิจัย

1. โรคหรือภาวะผิดปกติของระบบผิวหนัง โดยเฉพาะในภาคใต้
2. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของระบบผิวหนัง
3. การพัฒนาการรักษาใหม่ของระบบผิวหนัง
4. การวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา 

 

งานบริการทางการแพทย์ 

1. คลินิกผิวหนัง (Skin Clinic) จันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 9.00-12.00น.
2. คลินิกฟังผลชิ้นเนื้อ (Skin CPC Clinic) พฤหัส เวลา 9.00-12.00น.
3. คลินิกฉายแสงและทดสอบแสง (Photo Clinic) จันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 13.00-16.30น.
4. คลินิกผิวหนังเลเซอร์ (Laser Clinic) อังคาร และศุกร์ (สัปดาห์ที่ 1 และ 3) เวลา 13.00-16.30น.
5. คลินิกวีดีและแกรนูโลมา (VD & Granuloma Clinic) จันทร์ เวลา 13.00-16.30 น.
6. คลินิกสะเก็ดเงิน (Psoriasis Clinic) ศุกร์ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4) เวลา 13.00-16.30น.
7. คลินิกผื่นแพ้สัมผัส (Contact Clinic) อังคาร พฤหัส และศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
8. หัตถการทางผิวหนัง (Skin Procedure) ได้แก่ การตรวจชิ้นเนื้อผิวหนัง การรักษาด้วยความเย็น (cryotherapy) การฉีดยาใต้ผิวหนัง เป็นต้น 

 

งานบริการวิชาการ

ระดับนานาชาติ
1. การเป็นวิทยากรแก่บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ งานประชุมของ International Aesthetic and Clinical Dermatology Conference, งานประชุม Dermatological Society of Thailand Annual Meeting
2. การเป็นบรรณาธิการ (editor) วารสารทางการแพทย์ต่างประเทศ
3. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) วารสารทางการแพทย์ต่างประเทศ

ระดับชาติ
1. การเป็นวิทยากรแก่บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ งานประชุมประจำปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานประชุมประจำปีสาขาวิชาอายุรศาสตร์ งานประชุมของหน่วยตจวิทยา งานประชุมเตรียมสอบบอร์ดของแพทย์ประจำบ้าน งานประชุมของเภสัชกรชุมชน งานประชุมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
2. การเป็นวิทยากรแก่ประชาชน ได้แก่ การให้ความรู้ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องรอยดำที่ไม่ใช่ฝ้า การให้ความรู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน งานประชุมวิชาการหน่วยมะเร็งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนัง งานประชุมสัปดาห์เภสัชกรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสิวและผิวหมองคล้ำ   
3. การเป็นบรรณาธิการ (editor) วารสารทางการแพทย์ในประเทศ
4. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) วารสารทางการแพทย์ในประเทศ