บุคลากร

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-13 16:11:19 อ่านแล้ว: 5948 ครั้ง

 

อาจารย์ประจำหน่วย


หัวหน้าหน่วยตจวิทยา

อ.พญ.สิริพรรณ สังข์มาลา

Siripan Sangmala M.D.

วุฒิการศึกษา

 • พ.บ., ม.สงขลานครินทร์
 • ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์

 

อ.พญ.นันธัชพร อมรชัยศักดา (ลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล)

Nuntouchaporn Amonchaisakda M.D.

วุฒิการศึกษา

 • พ.บ., ม.สงขลานครินทร์
 • ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา
   

อ.พญ.ชุติมา เสรีอภินันท์

Chutima Seree-aphinan M.D.

วุฒิการศึกษา

 • พ.บ., ม.สงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • ว.ว. (อายุรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์พิเศษ


รศ.นพ.ธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์

Assoc. Prof. Thavatchai Chuaprapaisilp M.D.

วุฒิการศึกษา

 • พ.บ., ม.เชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง, ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

 

ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์ 

Asst. Prof.Kanokphorn Chiratikarnwong 

วุฒิการศึกษา

 • พ.บ., ม.สงขลานครินทร์
 • ว.ว. (ตจวิทยา),  สถาบันโรคผิวหนัง

Researcher Profile --> Download

โทร: 074-451464

 

 

ฝ่ายสนับสนุน


น.ส.เพชรรัตน์ ผิวทองงาม

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

น.ส.พลอยไพลิน อัญญรัตนมณี

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานหน่วยตจวิทยา

โทร. 074-451452

 

 

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา

รุ่นที่ 1 ปี 2562


นพ.ธนดล เอกสมทราเมษฐ์

ต้นสังกัด : อิสระ

รุ่นที่ 2 ปี 2563

พญ.นันธัชพร อมรชัยศักดา

ต้นสังกัด : อิสระ

Researcher Profile --> Download