หน่วยตจวิทยา

          หน่วยตจวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก่อตั้งเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2515 โดยด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์เริ่มต้นใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียนภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลา 

          พฤษภาคม 2518 ได้ก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ และได้จัดตั้งสาขาวิชาโรคผิวหนัง 

          กุมภาพันธ์ 2525 ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิกโรคผิวหนัง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และได้ใช้สถานที่นี้เป็นที่เรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์และให้บริการทางการแพทย์จนถึงปัจจุบัน 

          ในปี 2528 ได้มีบทบาทในการร่วมฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์รุ่นแรก 

          ในปี 2536 ได้มีบทบาทในการร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์รุ่นแรก

          ในปี 2561 หน่วยตจวิทยาได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา เพื่อขอรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จำนวน 1 อัตรา และได้มีแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 1 ในปี 2562 เป็นคนแรก 

          ในปี 2562 ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาโรคผิวหนังเป็นหน่วยตจวิทยา เพื่อสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ครอบคลุมทั้งโรคหรือภาวะผิดปกติของระบบผิวหนัง ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง

 

หัวหน้าหน่วยตจวิทยาจากอดีตถึงปัจจุบัน

          · 2518 - 2553           รศ. นพ.ธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์
          · 2553 - 2565           ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์  
          · 2565 - ปัจจุบัน        อ.พญ.สิริพรรณ สังข์มาลา