หน่วยภูมิแพ้และโรคข้อ

        สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่มได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 มีภารกิจหลักเพื่อให้การบริการตรวจรักษาโรคข้อและรูมาติสซั่ม  และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ และได้เปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรแพทย์โรคข้อและ รูมาติสซั่มตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

        ในปี 2561 สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่มได้ขยายขอบเขตงานและการให้บริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก จึงได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่โดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นหน่วยภูมิแพ้และโรคข้อ ตั้งแต่ กันยายน 2561  โดยปัจจุบันให้การบริการตรวจรักษาโรคข้อและรูมาติสซั่ม  โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันผิดปกติ และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการทั้งโรคข้อและรูมาติสซั่ม  โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์  รวมทั้งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มอย่างต่อเนื่อง 

รายนามหัวหน้าหน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม 

2538 -              อาจารย์แพทย์หญิงพิศมัย จารุศิริพิพัฒน์
  อาจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร
2541-กรกฎาคม 2546 อาจารย์นายแพทย์บุญเอก จันศิริมงคล
กรกฎาคม 2546- เมษายน  2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญจริง ศิริไพฑูรย์
พฤษภาคม 2556- กันยายน 2558 อาจารย์แพทย์หญิงปริฉัตร เอื้ออารีวงศา
ตุลาคม  2558- กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญจริง ศิริไพฑูรย์

 

รายนามหัวหน้าหน่วยภูมิแพ้และโรคข้อ

กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญจริง ศิริไพฑูรย์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2565 อาจารย์แพทย์หญิงสิริพร จุทอง  (คำสั่งแต่งตั้ง)
1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2568 ผศ.พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา (คำสั่งแต่งตั้ง)
   
 
ประชาสัมพันธ์