ขอบเขตการดำเนินงาน

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-12 15:47:26 อ่านแล้ว: 485 ครั้ง
งานการเรียนการสอน  

         รับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งระดับการศึกษาระดับปริญญา การศึกษาระดับหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพัฒนาสื่อหรือวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน

 

งานวิจัย 

         รับผิดชอบผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มีความน่าเชื่อถือ ปีละ 1 - 2 เรื่อง โดยมีงานวิจัยในสองหัวข้อหลักๆ ได้แก่ งานวิจัยทางด้านโภชนบำบัดและงานวิจัยโรคอ้วน

 

งานบริการทางการแพทย์ 

         รับผิดชอบปฏิบัติงานบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่า ทั้งผู้ป่วยในและนอก บนพื้นฐานของหลักวิชาการ  อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนในเรื่องการให้บริการ  และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมและชุมชน

การให้โภชนบำบัด เช่น อาหารทางการแพทย์ทางสายยางหรือทสงหลอดเลือดดำ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเฉพาะโรคและการดูแลรักษาโรคอ้วนแบบองค์รวม

 
งานบริการวิชาการ

1. ให้ความรู้โภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง
2. จัดการบรรยายแก่โรงพยาบาลใกล้เคียง