หน่วยโภชนศาสตร์คลินิคและโรคอ้วน

          ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้วางโครงสร้างของสาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิกและวางแผนอัตรากำลังในสาขาวิชานี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม เพื่อร่วมรับผิดชอบการดูแลและติดตามผู้ป่วยในโรงพยาบาล  ตลอดจนการให้โภชนบำบัดที่ถูกต้อง  รวมถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยโภชนศาสตร์ทางคลินิกในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคใต้   จะเห็นได้จากสถาบันการศึกษาชั้นนำในส่วนกลางได้ให้ความสำคัญและจัดตั้งเป็นศูนย์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนบำบัดขึ้นในองค์กร   

          แต่เนื่องจากมีแพทย์สนใจศึกษาในสาขานี้จำนวนน้อยมากจึงทำให้ภาควิชาขาดแคลนอาจารย์สาขานี้จนถึงปี พ.ศ.2557 ภาควิชาได้รับอาจารย์นายแพทย์ชายธง ชูเรืองสุขเข้าเป็นอาจารย์แพทย์สาขาโภชนศาสตร์คลินิกและจากนั้นในปี พ.ศ.2561 ก็ได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่านคืออาจารย์นายแพทย์กิตติธัช แต้มแก้ว หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาได้เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยโภชนศาสตร์คลินิกและโรคอ้วน 

วิสัยทัศน์

          สอน บริการ และวิจัย ทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกและโรคอ้วน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

พันธกิจ 

1. ให้ความรู้ที่ทันสมัย แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
2. ให้บริการทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกและการรักษาโรคอ้วนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกและโรคอ้วนที่มีคุณภาพและเผยแพร่สู่สาธารณะ

จุดมุ่งหมาย

1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์คลินิกและการรักษาโรคอ้วนแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ พยาบาล โภชนากร เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทั้งในและนอกสถาบัน
2. ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนบำบัดและการดูแลรักษาโรคอ้วนแบบครบวงจร ทั้งผู้ป่วยในและนอกโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
3. ทำงานวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์ทางคลินิกและโรคอ้วนที่มีคุณภาพ