หน่วยประสาทวิทยา

         หน่วยประสาทวิทยา ก่อตั้งขึ้นพร้อมการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2518 ในระยะแรก รองศาสตราจารย์กิตติ ลิ่มอภิชาต เป็นอาจารย์ท่านแรกของหน่วย ทำหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาประสาทวิทยาทุกระดับ(ตั้งแต่ พ.ศ. 2520) ต่อมาได้ก่อตั้งเป็นหน่วยโรคระบบประสาท สมอง และกล้ามเนื้อ โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ ลิ่มอภิชาต เป็นหัวหน้าหน่วย หลังจากนั้นได้มีการบรรจุอาจารย์เพิ่มเติม เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาด้านการเรียน การสอน และงานวิจัยของหน่วย หน่วยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาทิ เช่น อาจารย์ นายแพทย์ พิสิษฏฐ์ โพธินาถ(พ.ศ.2521-2523)  ได้เข้ามาบุกเบิกและริเริ่มให้เปิดการให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเป็นแห่งแรกของภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิระพัฒน์ อุกะโชค (พ.ศ.2529-2539) อาจารย์นายแพทย์ชัยพร เรืองกิจ  อาจารย์นายแพทย์สรรเสริญ พงษ์ลิขิตมงคล (พ.ศ.2530-2533)และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นันทพร ตียพันธ์(พ.ศ. 2536-2543)  

         ต่อมา หน่วยประสาทวิทยาได้เติบโตและพัฒนามากขึ้นทั้งในด้านการบริการ วิชาการ การเรียนการสอนทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา และงานวิจัย ได้มีการรับอาจารย์เพิ่มเติมหลายท่าน เช่น  ผู้ช่วยศาสตรจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช รองศาสตรจารย์นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา ศาสตราจารย์นายแพทย์คณิตพงษ์ปราบพาล อาจารย์นายแพทย์ พัฒน์ ก่อรัตนคุณ อาจารย์แพทย์หญิง ธัญญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน 

         สำหรับด้านการเรียนการสอนหลังปริญญา หน่วยประสาทวิทยาได้เปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551เป็นต้นมาและมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ปณิธาน

"มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาประสาทวิทยาของหน่วยในทุกๆด้านให้เทียบเคียงกับระดับมาตราฐานสากล"