หน่วยโรคไต

     ปีพุทธศักราช 2520 มีอาจารย์แพทย์หญิงนพรัตน์ เปรมัษเฐียร เป็นอาจารย์ท่านแรกในหน่วยวิชาโรคไต ซึ่งดูแลผู้ป่วยร่วมกับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่

     ปีพุทธศักราช 2525 มีอาจารย์นายแพทย์มนต์เดช สุปราณี เป็นอาจารย์ที่ดูแลในหน่วยโรคไตร่วมกับหน่วยโรคปอด

     ปีพุทธศักราช 2526 อาจารย์นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ ได้มาทำงานในหน่วยโรคไต จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2527 ภาควิชาได้ย้ายมาประจำอยู่ที่ชั้น 12 อาคาร 13 ชั้น และมีหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงและชายมาอยู่ที่อาคาร 13 ชั้น จนถึงปัจจุบัน โดยที่หน่วยโรคไตเริ่มมีหัวหน้าหน่วยคนแรก คือ อาจารย์นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ และต่อมาได้มีอาจารย์หน่วยไตเพิ่มขึ้น ได้แก่

• นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
• นายแพทย์สมพร วงศ์อมรธรรม
• นายแพทย์อดิศร วังศิริไพศาล (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
• นายแพทย์เจริญ เกียรติวัชรชัย
• นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
• แพทย์หญิงพรเพ็ญ แสงถวัลย์ (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
• แพทย์หญิงอุษณีย์ บุญศรีรัตน์ (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
• แพทย์หญิงสุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์ (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
• นายแพทย์อรรถพงศ์ ผ่องพิทักษ์ชัย (ลาศึกษาต่อ) 

     หน่วยโรคไตได้มีอาจารย์ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วยวิชา ได้แก่ รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา และ รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต

     หน่วยโรคไตเริ่มเปิดฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไตในปี 2555 โดยมีแพทย์ที่จบการฝึกอบรม ดังนี้

1. แพทย์หญิงสุกัลยา ปัญญาวัฒนาภรณ์ (จบการศึกษา 2557) 
2. นายแพทย์เจน ปิตานุพงศ์ (จบการศึกษา 2561)
3. นายแพทย์สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์ (กำลังศึกษา)
4. นายแพทย์โชคทวี เอื้อเจียรพันธ์ (กำลังศึกษา)
5. นายแพทย์กิจพงศ์ ชูพันธ์ (กำลังศึกษา)
6. แพทย์หญิงภาณุมาศ คำเขื่อน (กำลังศึกษา)