หน่วยโรคติดเชื้อ

          หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2528 ซึ่งเป็นปีที่ภาควิชาเริ่มมีพื้นที่ของตัวเอง  และเป็นปีที่มีแพทย์ใช้ทุนรุ่นแรก จำนวน 6 คน หน่วยโรคติดเชื้อ สมัยแรกมีอาจารย์แพทย์ 3 ท่านคือ นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล , พรรณทิพย์ ฉายากุล และ นพ. สืบสาย กฤษณะพันธ์  เป็นหัวหน้าหน่วย ต่อมาปี 2529 มีตำแหน่งเพิ่มอีก 2 ตำแหน่งคือ อาจารย์แพทย์ 1 ตำแหน่ง คือ นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล และนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง คือคุณราตรี วั่นสิทธ์ (ปัจจุบันคือ ธนภร หอทิวากุล)

          ปี 2531-33  นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล ลาศึกษาต่อด้าน PK/PD ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ช่วงเดียวกัน คุณราตรี วั่นสิทธิ์ ได้ลาศึกษาต่อปริญญาโท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล และต่อมา  นพ. สืบสาย กฤษณะพันธ์ ลาออกจากราชการ 

          ปี 2541 ได้บรรจุอาจารย์ใหม่อีก 1ตำแหน่ง คือ อ.นพ.พิสุทธิ์  ศิริไพฑูรย์  ด้วยภารกิจที่มากขึ้นด้านโรคติดเชื้อที่อุบัติใหม่ เช่นโรคเอดส์ ซึ่งจำเป็นต้องมีพยาบาล รับผิดชอบและผู้ดูแล ที่ใกล้ชิด จึงขอตำแหน่งพยาบาลมาประจำหน่วย คือ คุณบุญศรี เจริญมาก ในปี 2550  

          ด้วยกำลังคนและด้วยภาระงานด้านโรคติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ทางหน่วยจึงได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ( Fellowship Trainining in Infectious Disease) โดยในปี 2551 มี fellow  คนแรก คือ นพ.ศรัญญุ ชูศรี  และปีต่อๆมาหน่วยโรคติดเชื้อได้สอน fellow ทุกปี ปีละ 1 คน จนปัจจุบัน มีfellow  จบแล้ว 7 รุ่น จำนวน 8คน ดังนี้ 

รุ่น 1 นพ.ศรัญญ ชูศรี 
รุ่น 2 นพ.ณรงค์เดช  โฆษิตพันธวงศ์ 
รุ่น 3 พญ. ศิริเพ็ญ ปัณฑุวงศ์ และ พญ. สุจินดา เรืองจันทร์
รุ่น 4 พญ.กัญญวิสาข์  คัตตพันธ์ 
รุ่น 5  พญ. นฤมล ยลสุริยันวงศ์
รุ่น 6  พญ. วัจนารัตน์ นิตย์โชติ 
รุ่น 7  นพ. สุรชาติ ช่วยชบ

          โดยfellow 3 รุ่นแรก คือนพ.ศรัญญุ ชูศรี ได้บรรจุเป็นอาจารย์ในหน่วยโรคติดเชื้อ ในปี 2552 ,  นพ.ณรงค์เดช  โฆษิตพันธวงศ์ บรรจุเป็นอาจารย์ ในปี 2554 และ พญ. ศิริเพ็ญ ปัณฑุวงศ์ บรรจุเป็นอาจารย์และเรียน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ด้วยในปี 2555  ดังนั้นในปัจจุบันหน่วยโรคติดเชื้อ มีอาจารย์ประจำเต็มเวลา 5 ท่าน คือ ศ.นพ. สุเทพ จารุรัตนศิริกุล , นพ.พิสุทธิ์  ศิริไพฑูรย์ , รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี, นพ. ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์  และ พญ. ศิริเพ็ญ ปัณฑุวงศ์  และมีอาจารย์เกษียณอายุ 2 ท่าน คือ ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล , รศ.พญ พรรณทิพย์ ฉายากุล ปฎิบัติงานไม่เต็มเวลา 

 
 
ประชาสัมพันธ์