หน่วยระบบโรคทางเดินอาหารและตับ

          หน่วยวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร รพ. สงขลานครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยมี รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร.  ผศ.นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน และ อ.พญ. นภาพร จำรูญกุล และ รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาได้ช่วงเริ่มต้น หลังจากนั้นมีพัฒนาศักภาพของหน่วยวิชาและเป็นศูนย์อบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางเดินอาหาร  โดยประกอบด้วยศูนย์ความเป็นเลิศ สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  และหน่วยโรคระบบทางเดินอาหา เพื่อดูแลผู้ป่วยในโรคทางเดินอาหารที่ซับซ้อนและเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยในภาคใต้ รวมถึงการจัดประชุมวิชาการประจำปี NKC annual meeting การศึกษาและพัฒนางานวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติ