หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

       หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มก่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ในช่วงเดียวกับการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ ในระยะแรกได้รับความกรุณาจาก อาจารย์นายแพทย์ ชัยยศ วรัญญูวงศ์ และ อาจารย์แพทย์หญิง จิตรา ตงพิพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาต่อมไร้ท่อฯ รวมทั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย หลังจากหมดวาระในปี พ.ศ. 2530 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัชลิต รัตรสาร ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กลับมาปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อฯ ในลำดับถัดมา เพื่อช่วยเหลือสาขาวิชาอายุรศาสตร์ในการดูแลและพัฒนางานทางโรคระบบต่อมไร้ท่อฯ โดยมีรายนามคณาจารย์หัวหน้าหน่วยในระยะหลัง ดังนี้

                พ.ศ. 2530                                ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัชลิต รัตรสาร             

                พ.ศ. 2533                                รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง รัตนา ลีลาวัฒนา

                พ.ศ. 2535                                ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัชลิต รัตรสาร

                พ.ศ. 2547                               อาจารย์นายแพทย์ วงวงษ์ เสตสุบรรณ

                พ.ศ. 2554 - 30 เม.ย. 2566        ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุภมัย สุนทรพันธ์

                1 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน              อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร

        ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ด้วยความสามารถทางด้านวิชาการและความวิริยะอุตสาหะของคณาจารย์หน่วยต่อมไร้ท่อฯ ในขณะนั้น ส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก อาทิเช่น การตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางด้านโรคเบาหวานและโรคต่อมไทรอยด์ การจัดการเรียนสอนเกี่ยวกับโรคในระบบต่อมไร้ท่อฯ ให้กับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์อย่างครบถ้วน การเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางโรคทางระบบต่อมไร้ท่อฯ ต่าง ๆ รวมไปถึงการเปิดให้บริการตรวจวัดมวลกระดูก ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงด้วยเครื่อง ABI และตรวจก้อนในต่อมไทรอยด์ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์และ FNA

        ปัจจุบันหน่วยระบบต่อมไร้ท่อฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณาจารย์ประจำทั้งสิ้น 6 ตำแหน่ง และมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานที่คอยให้การสนับสนุนงานบริการในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร ทั้งนี้บุคลากรในหน่วยต่อมไร้ท่อฯ ทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านงานวิจัย การเรียนการสอน และการบริการ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวใต้และชาวไทยทุกคน ให้สมดั่งพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกในรัชกาลที่เก้าที่ว่า

“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์ ”