หน่วยโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

          หน่วยโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ ในช่วงแรกอาจารย์ของโรคระบบหายใจคนแรก คือ อาจารย์แพทย์หญิงมนต์เดช สุขปรานี จากนั้นอาจารย์ได้ย้ายกลับไปกรุงเทพมหานคร ต่อมาอาจารย์แพทย์หญิงอัจนา วิมุกตะลพ จึงเป็นเป็นหัวหน้าสาขาวิชาจนถึง พ.ศ. 2532 อาจารย์อัจนามีปัญหาด้านสุขภาพ จึงมอบหมายให้ รศ.พญ.วิไลวรรณ วิริยะไชโย บริหารงานต่อจนกระทั่ง พ.ศ. 2554 จากนั้น ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์ ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นมอบหมายให้ ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง เป็นหัวหน้าหน่วยจนกระทั่งปัจจุบัน