หน่วยเวชบำบัดวิกฤต

วิสัยทัศน์ 
      มุ่งมั่นเป็นสถาบันทางเวชบำบัดวิกฤตชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ 
      ด้านการศึกษา การวิจัย และการรักษาตามบริบทของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์

ประวัติ 

      หน่วยวิชาเวชบำบัดวิกฤต (critical care medicine unit) สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งเป็นสาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต เมื่อ ปี พ.ศ. 2547 โดยในระยะแรกมีอาจารย์ 2 คน คือ รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย และ รศ.นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร ต่อมาได้ขยายงานการเรียนการสอนควบคู่กับงานบริการ ขยายหออภิบาลอายุรกรรมจาก 8 เตียง เป็น 10 เตียง มีอาจารย์ประจำหน่วยวิชารวม 4 คน และสามารถเปิดรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเวชบำบัดวิกฤตได้ในปี พ.ศ. 2558