หน่วยโรคหัวใจ

วิสัยทัศน์  

เป็นผู้นำระดับประเทศด้านวิชาการและการบริการระดับตติยภูมิ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสาธารณสุขด้านหัวใจในภาคใต้ อย่างมีมาตรฐานสากล

พันธกิจ  

1. เป็นสถาบันฝึกอบรม และให้ความรู้แก่บัณฑิตแพทย์ และแพทย์หลังบัณฑิต ด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจที่ทันสมัย และนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
2. สร้างและพัฒนางานวิจัยทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. พัฒนางานบริการวิชาการเชิงคุณภาพระดับตติยภูมิด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ สำหรับระบบการส่งต่อผู้ป่วย สนับสนุนภารกิจด้านการฝึกอบรมและวิจัย
4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทางโรคหัวใจให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในภาคใต้
5. เผยแพร่ความรู้ ชี้นำ และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของประชาชน

ประวัติ 

          หน่วยโรคหัวใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งพร้อมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อให้บริการวิชาการในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ 
          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ได้เปิดศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นศูนย์โรคหัวใจที่มีศักยภาพสูงที่สุดเพียงแห่งเดียวในภาคใต้ รองรับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง มีทีมแพทย์แบบครบวงจร คือ อายุรแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์ทรวงอก และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ สามารถรองรับผู้ป่วยและให้บริการในด้านการทำการฉีดสี หลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤตจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกอย่างรุนแรง สามารถรองรับการบริการผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรและตอบสนองต่อการบริการผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค
         และได้ขยายงานการเรียนการสอนควบคู่กับงานบริการ ก่อตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU) จำนวน 8 เตียง และหอผู้ป่วยหลังทำหัตถการหัวใจ (Post Cath) จำนวน 12 เตียง

การฝึกอบรม

หน่วยโรคหัวใจได้เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 2 หลักสูตร


          1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด หลักสูตร 2 ปี เปิดฝึกอบรมครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2552 แต่ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม เริ่มมีการฝึกอบรมครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 มีรายนามผู้ฝึกอบรม ดังนี้

เ่เ้่เ้่เเดย ปีการศึกษา 2558 นพ.ปวินท์ ศิริแสงชัยกุล  (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2560)    
  ปีการศึกษา 2559   นพ.บุญสม จันศิริมงคล      (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2561)
  ปีการศึกษา 2560   นพ.วสันต์ ชุมยอด  ลาออกระหว่างการฝึกอบรม
  ปีการศึกษา 2562     นพ.อิทธิพล ปรีชาเวทยากุล (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2564) 
  ปีการศึกษา 2563   นพ.สิปป์ภวิชญ์ อิสริวาทีกร (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2565) 
  ปีการศึกษา 2563 นพ.กิตติ เรืองปาน   (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2565) 
  ปีการศึกษา 2563   นพ.ณัฐพงศ์ เพชรอักษร   (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2565) 
  ปีการศึกษา 2564 พญ.ณิชนันทน์ จินต์พิศุทธิ์ (กำลังศึกษา)
  ปีการศึกษา 2564 นพ.สุรพงศ์ สัมฤทธิ์ทรัพย์ (กำลังศึกษา)
  ปีการศึกษา 2564 นพ.เปรมอานันท์ มโนเรศ (กำลังศึกษา)
  ปีการศึกษา 2565 นพ.ธนวัฒน์ ธรรมชาติ (กำลังศึกษา)
  ปีการศึกษา 2565 นพ.ธเนศ วงษ์ศุทธิภากร (กำลังศึกษา)
  ปีการศึกษา 2565 นพ.ชิษณุพงศ์ กาญจนกนก (กำลังศึกษา)

 

          2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด หลักสูตร 1 ปี เปิดฝึกอบรมครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2562 มีรายนามผู้ฝึกอบรม ดังนี้

เ่เ้่เ้่เเดย ปีการศึกษา 2562 นพ.นรเชษฐ์ ร่วมพรภาณุ (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2563)
  ปีการศึกษา 2563 นพ.รุ่งโรจน์ แพ่งกุล (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2564) 
  ปีการศึกษา 2565 นพ.ภานุวัฒน์ เลิศลักษมีวิไล (กำลังศึกษา)