ติดต่อเรา

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-08-20 10:49:52 อ่านแล้ว: 3104 ครั้ง
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรสาร 074-281-457
E-mail address: med@medicine.psu.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/อายุรศาสตร์ มอ


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
1. สํานักงานธุรการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
074-451-452, 1454, 1456, 1458
2. ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
074-451-451
3. ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง074-451-455
4. ฝ่ายวิจัย074-451-456
5. หน่วยประสาทวิทยา074-451-482
6. หน่วยจตวิทยา074-451-484, 1755
7. หน่วยโรคติดเชื้อ
074-451-483
8. หน่วยโรคหัวใจ074-451-480, 1970
9. หน่วยโลหิตวิทยา074-451-481
10. หน่วยระบบโรคทางเดินอาหารและตับ074-451-479, 1966 ต่อ 112
11. หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ074-451-1474
12. หน่วยภูมิแพ้และโรคข้อ074-451-467
13. หน่วยโรคไต074-451-452, 1976
14. หน่วยระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม074-451-463
15. หน่วยเวชบำบัดวิกฤต074-451-493
16. หน่วยมะเร็งวิทยา074-451-469
17. หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก074-451-486
18. หน่วยโภชนศาสตร์คลินิคและโรคอ้วน074-451-452