วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-08-20 09:37:19 อ่านแล้ว: 682 ครั้ง
วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำระดับประเทศด้านวิชาการและการบริการระดับตติยภูมิ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสาธารณสุขด้านอายุรกรรมในทุกระดับ อย่างมีมาตรฐานสากล ภายในปี 2564"

 

พันธกิจ
  1. เป็นสถาบันและสร้างเครือแม่ข่ายในการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านอายุรศาสตร์และอนุสาขาให้แก่แพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. พัฒนาและเป็นต้นแบบการเรียนการสอนด้านอายุรศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเป็นต้นแบบให้สถาบันอื่น
  3. สร้างและสนับสนุนงานวิจัยทางอายุรศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขในทุกระดับ
  4. ให้การบริบาลทางอายุรศาสตร์ระดับตติยภูมิอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  5. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการอายุรศาสตร์ระดับภูมิภาคพื้นที่ถึงระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรมให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
  6. เผยแพร่ความรู้ เป็นผู้ชี้นำทางวิชาการ และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของประชาชน
  7. พัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขในทุกระดับ มีระบบพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน สอดคล้องกับศักยภาพและภาระงาน