ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-08-20 09:31:48 อ่านแล้ว: 2324 ครั้ง

           

 สภาการศึกษาแห่งชาติ อนุมัติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2514 โดยมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่  สาธารณสุขทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และส่วนภูมิ ภาคโดยเฉพาะในภาคใต้ และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งส่วนราชการคณะประกอบด้วย 11 ภาควิชาและ 2 หน่วยงานเมื่อวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2518 ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอายุรศาสตร์จึงได้ถือวันที่ 13 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของภาควิชา

             กุมภาพันธ์ 2525 ภาควิชาอายุรศาสตร์เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิกโรคผิวหนังและวันที่ 14 กันยายน 2525 เปิดบริการผู้ป่วยจำนวนใน 15 เตียงอยู่ที่ห้องสังเกตอาการชั้นbasement มีผู้ป่วยชายและหญิงอยู่ร่วมกันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526 เปิดบริการคลินิกอายุรกรรม จำนวน 4 ห้อง คลินิกโรคผิวหนัง จำนวน 2 ห้อง ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG ) 1 ห้อง ห้องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า (EEG) 1 ห้อง และห้องตรวจสมรรถภาพปอด 1ห้อง วันที่ 2 มิถุนายน 2526 ภาควิชาย้ายหอผป่วยอายุรกรรมไปอยู่ที่อาคารสูตินรีเวชกรรม ชั้น 8 จำนวน 33 เตียง และเพิ่มเป็น 46 เตียง ในปีเดียวกันนี้ภาควิชาได้รับอนุมัติให้เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เพื่อขอรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จำนวน 6 อัตรา  เดือนมกราคม 2527 สำนักงานภาควิชาย้ายมาประจำอยู่ที่ชั้น 12

             เดือนเมษายนย้ายหอผู้ป่วยจากอาคารสูติ-นรีเวชกรรมชั้น 8 มาอยู่ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 11 จำนวน 30 เตียง และหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น 10 จำนวน 40 เตียง รวม 70 เตียง และในเดือนกรกฎาคมเปิดหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมจำนวน 7 เตียง ที่อาคารอายุรกรรม-ศัลยกรรม ชั้น 7 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถึงปัจจุบัน

             ปี 2528 ได้รับการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ให้มาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่ภาควิชา (แพทย์ใช้ทุน) เป็นปีแรก จำนวน 6 คน 

             ปี 2534 ได้จัดการประชุมวิชาการทางอายุรศาสตร์ประจำปีสำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะในเขตจังหวัดภาคใต้ เป็นปีแรก 

             ปี 2536 ได้รับแพทย์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปเป็นรุ่นแรก จำนวน 2 คน  เดือนตุลาคม 2546 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตรวจรับรองและประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาในปี 2546 นี้เอง.