ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-03 01:15:04 อ่านแล้ว: 1416 ครั้ง
 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ จารุรัตนศิริกุล
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น Research Award ปี 2559 งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง Population pharmacokineties and monte carlo dosing simulations of meropenem during the early phase of severe sepsis and septic shock in criticlly Ill patients in intensive care units
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รายการ Research Highlights ปี 2556 งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง Pharmacodynamics of doripenem in critically ill patients with ventilator-associated Gram-negative bacilli pneumonia
 2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
  • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2561
  • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2559
  • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2558
  • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2557
  • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2556
  • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2555
 3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภมัย สุนทรพันธ์
  • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2550
  • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550
 4. ศาสตราจารย์นายแพทย์คณิตพงษ์ ปราบพาล
  • รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2556
  • รางวัลนักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ตั้งแต่ 3 บทความขึ้นไป จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2556
 5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อวิทยานิพนธ์ Local Field Potential Oscillations in the Braqin of Autism Mouse Model Induced by in Utero Valproic Acid 
  • รางวัลนักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ตั้งแต่ 3 บทความขึ้นไป จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2558
  • รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2556
 6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์
  • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2559
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช
  • รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2556
 8. รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ศรัญญู ชูศรี
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท  ประเภท  Basic science study งานประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 44 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ปี 2561 ผลงานวิจัยเรื่อง Animal Infection Model, Molecular Study and Clinical Characteristics of Community-Acquired Acinetobacter baumannii Bacteremia 
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อวิทยานิพนธ์ Nosocomial Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii complex Infection: Molecular Epidemiology, Resistance to Carbapenems, Spatio-temporal Pattern and Clinical Outcomes
 9. อาจารย์นายแพทย์ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์
  • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2561
  • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2559