โครงสร้างทีมบริหารของฝ่าย

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-03 01:03:54 อ่านแล้ว: 1845 ครั้ง

รศ.ดร.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิจัย

     
ศ.นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
ศ.นพ.คณิตพงษ์ ปราบพาล
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
รศ.นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
     
อ.ดร.นพ.พลาย ชี้เจริญ
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
ผศ.นพ.พิรุฬห์ แซ่ลือ
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
     
อ.นพ.ศรัณยู สุวรรณอักษร
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
อ.นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
ผศ.พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
     
 
รศ.พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
อ.พญ.สุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์
กรรมการ ฝ่ายวิจัย
 
     
 
คุณปิยรัตน์ นิคมรัตน์
เลขานุการ ฝ่ายวิจัย
คุณสุรัสวดี สุวรรณรัตน์
เลขานุการ ฝ่ายวิจัย