บริบทฝ่ายบริการ

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-03 00:57:05 อ่านแล้ว: 1089 ครั้ง

ภาระกิจ

  1. กำกับและติดตามผลการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคยากซับซ้อนระดับตติยภูมิทางอายุรกรรม 
  2. จัดการและพัฒนาระบบการบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามบริบทสังคมไทยภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อลดอัตราตายและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกระดับ