Researcher Profile

เขียนโดย: - เมื่อ : 2021-10-25 15:54:37 อ่านแล้ว: 946 ครั้ง
  • หน่วยเวชบำบัดวิกฤต

รศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช

รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย   --> Download

รศ.นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร

อ.พญ.นวพร อัษณางค์กรชัย

อ.พญ.ณัฏฐกา สถาพร

 

  • หน่วยตจวิทยา

ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์   --> Download

อ.พญ.สิริพรรณ สังข์มาลา

อ.พญ.นันธัชพร อมรชัยศักดา   --> Download

 

  • หน่วยภูมิแพ้และโรคข้อ

ผศ.พญ.สิริพร จุทอง   --> Download

ผศ.พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์

อ.พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา

อ.พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ   --> Download

อ.พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์   --> Download

 

  • หน่วยประสาทวิทยา

รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา 

ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช   --> Download

ศ.นพ.คณิตพงษ์ ปราบพาล

ผศ.นพ.พัฒน์ ก่อรัตนคุณ   --> Download

อ.พญ.ธัญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน

 

  • หน่วยระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

ศ.นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์

รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา

อ.พญ.ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร 

ผศ.นพ.นพดล เกียรติศิริโรจน์

ผศ.พญ.อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล   --> Download

อ.นพ.ฐากร พฤกษ์ธนากุล   --> Download