สาขาและอนุสาขาประสาทวิทยา

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-10-26 13:36:19 อ่านแล้ว: 2352 ครั้ง

1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา >> Download pdf

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาประสาทวิทยา >> Download pdf

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา ที่ผ่านการฝึกอบรม >> Download pdf

4. ระเบียบการคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา >> Download pdf

5. แผนการประเมินโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (CIPP model) สาขาประสาทวิทยา >> Download pdf

6. คู่มือการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา >> Download pdf

7. คู่มือการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขาประสาทวิทยา ระหว่างการฝึกอบรม >> Download pdf

8. ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2566 >> Download pdf

9. รายงานสัมมนาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาประสาทวิทยา Download.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง