อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-10-19 14:18:38 อ่านแล้ว: 2938 ครั้ง

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ >> Download pdf

2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด >> Download pdf

3. ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ปีการศึกษา 2567 >> Download pdf

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ปีการศึกษา 2567 >> Download pdf

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอายุรแพทย์โรคหัวใจ >> Download pdf

6. ใบสมัคร Fellow Cardiology และ Fellow Intervention ปีการศึกษา 2567 >> Download pdf

7. Poster รับสมัคร ปีการศึกษา 2567 >> Download pdf

 

บทความที่เกี่ยวข้อง