อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-10-01 13:44:34 อ่านแล้ว: 1561 ครั้ง

1. ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2566 >> Donwload.pdf

2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ >> Download pdf

3. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2566 >> Download.pdf

4. เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ >> Download pdf

5. เกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ เพื่อรับเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ >> Download.pdf

6. คุณสมบัติของผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ >> Download.pdf

7. เอกสารประกอบใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ >> Download.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง