อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-07-15 10:20:50 อ่านแล้ว: 1946 ครั้ง

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ปี พ.ศ. 2563  >> Download pdf

2. คู่มือแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) >> Download pdf

3. รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการฝึกอบรม >> Download pdf

4. ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ปีการศึกษา 2567 >> Download pdf

5. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ปีการศึกษา 2567 >> Download pdf

6. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567 >> Download.pdf

7. ประกาศผลการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ประจำปีการศึกษา 2566  >> Download.pdf
 

บทความที่เกี่ยวข้อง