อายุรศาสตร์

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-07-02 15:39:07 อ่านแล้ว: 2723 ครั้ง

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  >> Download pdf

2. หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 >> Download pdf

3. การประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โดยใช้ CIPP Model (Content, Input, Product, Process)
>> Download.pdf

4. Personnel Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 >> Download.pdf

5. Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 >> Download.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง