โครงสร้างทีมบริหารของฝ่ายบริการ

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-10-08 12:27:36 อ่านแล้ว: 2117 ครั้ง

รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา

รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา
หน้าที่ กำกับดูแลและติดตามผลการดูแลผู้ป่วยอายุกรรมแบบองค์รวม

 

ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง ผศ.พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์

ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง
หน้าที่ กำกับดูแลและติดตามผลการดูแล
ผู้ป่วยในอายุกรรม

ผศ.พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
หน้าที่ กำกับดูแลและติดตามผลการดูแล
ผู้ป่วยนอกอายุกรรม 

ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์
     
อ.นพ.ศรายุทธ ลูเซียนกีเตอร์ อ.พญ.ตรีชฎา วิสารทพงศ์ ผศ.นพ.นพดล ชำนาญผล

อ.นพ.ศรายุทธ ลูเซียนกีเตอร์
 

อ.พญ.ตรีชฎา วิสารทพงศ์

ผศ.นพ.นพดล ชำนาญผล
     

 

นางสาวฐิตินันท์ รัษฐานุวัฒิ

นางสาวฐิตินันท์ รัษฐานุวัฒิ

เลขานุการฝ่ายบริการ
โทร. 074-451458