ฐานข้อมูลงานวิจัย

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-10-07 15:38:24 อ่านแล้ว: 1485 ครั้ง

1.    หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
http://medinfo2.psu.ac.th/research/hrec/

2.    สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://rdo.psu.ac.th/th/

3. ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR-MIS)
https://hrmis.psu.ac.th/

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย (RMIS)
http://rmis2.medicine.psu.ac.th

5. ระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM)
https://prpm.psu.ac.th/