ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชา

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-02 15:59:18 อ่านแล้ว: 4193 ครั้ง
ผศ.พญ.นิภา สุวรรณเวลา
พฤษภาคม พ.ศ. 2515 - มิถุนายน พ.ศ. 2523
ผศ.พญ.นพรัตน์ เปรมัษเฐียร
มิถุนายน พ.ศ. 2523 - เมษายน พ.ศ. 2524
รศ.พญ.สมทรง ยิบอินซอย
1 มีนาคม พ.ศ. 2524 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
     
รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต
1 มีนาคม พ.ศ. 2529 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (2 วาระ)
ผศ.นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน
1 มีนาคม พ.ศ. 2537 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 (2 วาระ)
รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล
1 มีนาคม พ.ศ. 2545 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
     
ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์
1 มีนาคม พ.ศ. 2549 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา
รักษาการฯ 2 มิถุนายน พ.ศ.2551 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551
รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555
     
ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา
17 ธันวาคม พ.ศ.2555 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา
รักษาการ ฯ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 11 กรกฎาคม 2564
รศ.พญ.อุษณีย์ บุญศรีรัตน์
12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน