โครงสร้างทีมบริหาร

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-10-07 09:48:10 อ่านแล้ว: 3915 ครั้ง

ผศ.พญ.ณัยชญา จำรูญกุล

รองหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.นพ.ฐากร พฤกษ์ธนากุล
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง  
รศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง    
ผศ.พญ.จักราวดี จุฬามณี
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
     
ผศ.พญ.จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
 
อ.พญ.ณัฏฐกา สถาพร
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
อ.พญ.ดาวลดา คงกับพันธ์
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
     
อ.พญ.ตรีชฎา วิสารทพงศ์
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
ผศ.พญ.ธัญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
อ.พญ.นวพร อัษณางค์กรชัย
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
     
อ.นพ.ภานุ เวชวิทยาขลัง
ผศ.พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
ผศ.พญ.ปัญญ์ชลี แก่นเมือง
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
อ.นพ.ภานุ เวชวิทยาขลัง
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
     
อ.นพ.สว่างพงษ์ จันดี
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
ผศ.พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
     
รศ.พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
อ.พญ.ศิริเพ็ญ กาญจนสุวรรณ
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง

     
   
ผศ.พญ.อุษณีย์ บุญศรีรัตน์
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเนื่อง
   

 


นางเพลินพิศ วรรณพงศ์

เลขานุการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง